Home / Christendom en het monotheisme

Christendom en het monotheisme

Staat de drie-eenheid in de didache?

In de didache wat een manual was in de kerk staan er nogal wat tegenstrijdige aspecten in tegenstelling tot de huidige christelijke leer. Zodoende staat er in the didache, ‘the gospel commands’ en worden er overleveringen genoemd die vandaag de dag niet in de Bijbel staan. Zodoende moeten de christenen aantonen in welke gospel dit stond en waarom het ontbreekt ... Read More »

De vier variaties van Johannes 1;18

De eerste variatie dateert uit de vroegst mogelijke manuscripten. De vers kan in de manuscript p75 als volgt vertaald worden; “An only one God of God, only begotten”. Naast het feit dat Papyrus 75 op verschillende manieren vertaald kan worden is er ook een andere variatie; “The only begotton son”. “There are two possible ways to translate the Greek phrase ... Read More »

Verwijst Jesaja 9; 5-6 naar Jezus, deel 2?

De verzen 5-6 van Jesaja 9 zijn een interessant geval. Namelijk: het is een buitengewoon passage dat voor Jezus gebruikt wordt, want de overige verzen die als profetie worden genomen voor Jezus, worden geciteerd in het Nieuwe Testament. Jesaja 9, daarentegen, is een vers dat nergens in het Nieuwe Testament wordt gebruikt. Het is een passage dat door christenen zelf ... Read More »

Is Jesaja 9:6 van toepassing op Jezus(vrede zij met hem) ?

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Zeg: “O, mensen van het Boek, komt tot één woord, waarin wij met elkander overeenstemmen: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen en dat sommigen onzer geen anderen tot goden nemen, buiten Allah.” Maar, als zij zich afwenden, zegt dan: “Getuigt, dat wij ... Read More »

Is Jezus, de Malakh Jahweh?

In Jesaja 44:6 geeft God aan dat er naast hem geen enkele andere God is. Hij zegt het volgende: “6 Zo zegt de HEERE (JHWH), de Koning van Israël, en zijn Verlosser, de HEERE der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God.” In Zacharia 1:12 lezen we een duidelijke onderscheid ... Read More »

Christenen en het zuivere monotheïsme deel 2

Celsus, Griekse filosoof, in zijn werk ‘de ware woord’ die hij omstreeks 178 schreef zegt het volgende over het christendom, voor alle christenen die beweren een zuiver monotheïsme te belijden, wat zegt deze Griekse filosoof over hen; “als de christenen zelf maar één God zouden vereren, dan zouden ze enig recht van spreken hebben in hun kritiek op anderen. Maar ... Read More »

Christendom en het zuivere monotheïsme deel 3

We lezen in de Bijbel enkele passages die zouden wijzen dat Jezus geen God kan zijn. De volgende passage in Marcus bijvoorbeeld; 32 Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die in den hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader. Hieruit kunnen we het volgende uitmaken waarom was Jezus, de engelen of wie dan ... Read More »

Arianisme, drie-eenheid of zuiver monotheïsme

In de vierde eeuw na Christus ontstond er een grote discussie onder christenen over de goddelijkheid van Jezus. Ditmaal was het Arius die de leer van de drie-eenheid aanviel. Hij is rond 256 geboren in Libië en was in Antiochie leerling van de vermaarde meester Lucianus. Volgens Arius bestaat er één God, de Vader, die hij als volgt beschrijft in ... Read More »