Home / Authenticiteit van de Bijbel / Broeder Ijaz in gesprek over historiciteit 1 Petrus

Broeder Ijaz in gesprek over historiciteit 1 Petrus

Written by Houd Elhadoute

1 Petrus is een brief die is opgenomen in het Nieuwe Testament.
Het heet 1 Petrus omdat er twee brieven zijn in het Nieuwe Testament die toegeschreven worden aan Petrus.
Het auteurschap van 1 Petrus is een lange tijd een discussiepunt geweest onder de kritische geleerden.
Het vroegste manuscript voor dit geschrift is p72, daterend uit de tweede/derde eeuw.
In deze brief staan zeker zaken waarover de Moslims en de Christenen het er allebei eens over zijn.
Maar er zijn ook zaken waarover Moslims en Christenen het er niet eens over zijn met elkaar.

Als we kijken naar de taal in deze brief, dan kunnen we een schatting maken van wanneer deze brief geschreven is.
Het gebruikt bijvoorbeeld zinnen die ook gebruikt worden door Paulus in zijn brief naar Efeze, een brief die rond het jaar 60 geschreven is.
Zo refereert de auteur van 1 Petrus in hoofdstuk 1: 19 naar Jezus als zijnde het lam.
Dit is ook waar Johannes Jezus mee vergelijkt en beschrijft.
In het vers daarna, 1 Petrus 1: 20 zegt Petrus dat Jezus er was voor de grondvesting van de aarde.
Dit is ook wat Paulus zegt over Jezus in Efeziërs 1: 4.
Aan de hand van deze voorbeelden zien we dus dat de auteur van 1 Petrus gebruikmaakt van geschriften die tussen het jaar 60-70 geschreven zijn.
Om die reden denken geleerden dat deze brief ook geschreven is tussen 80 en 96.

Deze brief is ook in lijn met de theologie van Paulus, wat in tegenstrijd is met de onenigheid tussen elkaar zoals staat in Galaten 2.
Een kleine groep onder de geleerden is zelfs van mening dat Petrus erg afhankelijk was van de brieven van Paulus, zoals bijvoorbeeld Romeinen.
We zien niets over de onenigheid tussen Petrus en Paulus.
Ook noemt Petrus Silvanus een betrouwbare broeder in 1 Petrus 5: 12.
Waar deze verbetering in vriendschap en verbroedering vandaan komt, is onbekend.

In de evangeliën wordt er gesproken over Petrus als zijnde een visser.
Wij weten dat vissers in die tijd meestal Hebreeuws of Aramees spraken, terwijl de auteur van deze brief vloeiend Grieks kon.
Hij had ook toegang tot het Oude Testament in het Grieks.
Veel van zijn citaten komen overeen met het Griekse Oude Testament, maar niet met de Hebreeuwse versie.
Aan de hand van deze voorbeelden kunnen we concluderen dat deze brief niet geschreven is door een visser.

Wanneer de auteur van deze brief spreekt over het lijden van Jezus Christus, ziet het er niet naar uit alsof hij daadwerkelijk een ooggetuige was van de gebeurtenis.
De taal die gebruikt wordt in deze brief wijst daar niet op.
Ook citeert de auteur van 1 Petrus geen gezegdes van Jezus.
Hij citeert slechts uit voorgaande brieven en boeken om zijn argumenten te onderbouwen.

De auteur van 1 Petrus maakt zich minimaal twee keer schuldig aan anachronisme.
In 1 Petrus 1: 1 wordt er gerefereerd naar Petrus als zijnde een apostel van Jezus Christus.
Christus was nog geen (bij)naam geweest van Jezus ten tijde van Petrus.
In 1 Petrus 5: 13 refereert Petrus naar Rome als zijnde Babylon.
Babylon werd nooit gebruikt als codenaam voor Rome ten tijde van Petrus.

Tenslotte willen we afsluiten met de conclusie van Markus Bockmuehl.
In zijn boek Simon Pieter in scrupture and memory geeft hij aan dat de meerderheid van de geleerden het er over eens is dat deze twee brieven niet geschreven zijn door Petrus.