Home / Antwoord op artikelen van evangelisten / Weerlegging op Deo volente NL; Bekering van Rapper Kempi

Weerlegging op Deo volente NL; Bekering van Rapper Kempi

Deo volente NL claimt dat ebu bekir siddik bij het vrijkopen van de slaaf een andere zwarte slaaf inruil daarvoor gaf.

Allereerst spreken genoeg overleveringen in tegenstelling tot de overlevering in ibn ishaq, dat hij geen slaaf als ruil gaf voor bilal maar dat hij bilal vrijkocht voor 100-140 dirham. Dus als we die overleveringen in overweging gaan nemen dan is het duidelijk dat zij de plank totaal mis slaan. In de overlevering in sahieh buhari (3755) wordt enkel gesproken over het vrijkopen van de slaaf. Waarbij er geen enkele referentie is dat hij werd geruild voor een andere slaaf. (1)

Daarnaast kent ibn ishaq en diens overleveringen vele gebreken zoals we voorheen al hebben aangetoond, dus de mening dat Bilal enkel is opgekocht door geld en niet door te ruilen met een slaaf is in onze optiek sterker. Maar for the sake of argument zullen we deze toch beantwoorden. (https://answering-christianity.nl/2015/11/15/is-ibn-ishaq-betrouwbaar-in-zijn-overleveringen/)

Ten eerste had de zwarte slaaf die geruild werd door Ebu bekir siddiq volgens deze overlevering dezelfde religie als de ‘oude meester’ van Bilal Habeshi. Bilal habeshi was 1 van de eerste metgezellen van de profeet sav die openlijk verkondigde dat hij moslim was. Als gevolg daarvan werd hij mishandeld en vernederd door diens slaven ‘meester’. (2)

Ten tweede was dit een sterkere slaaf dan Bilal Habeshi.

Ten derde zegt Kalief Omar zo mooi; Ebu bekr is onze meester want hij kocht onze meester vrij (bilal habeshi). (3) https://sunnah.com/bukhari:3754.

Ten vierde In ibn majah komt een hadieth voor waarin staat dat bilal van de messenger beter dan enig andere bilal is. En zo werd hij geprezen door een dichter. Dit gaat dus om de ‘ donkere’ Bilal. Deze hadieth wordt versterkt door hadieth als; . I have spent three days when Bilal and I had no food that any living being could eat but that which could be concealed in the armpit of Bilal (met goede keten). In sahih muslim staat het volgende; Jabir b. ‘Abdullah reported that Allah’s Messenger (ﷺ) said:
I was shown Paradise and I saw the wife of Abu Talha (i.e. Umm Sulaim) and I heard the noise of steps before me and, lo, it was that of Bilal. (Sahih muslim 2457). Op basis van deze 2 hadieth en vele anderen klopt de uitleg van de eerste hadieth; geen enkele bilal is gelijk aan de bilal (donkere bilal) van de edele profeet sav. Waar zegt uw god jezus dit over niet joden en zwarten?

Ten vijfde; De edele profeet sav geeft duidelijk aan dat een arabier gelijk is aan een niet-arabier. En dat een blanke persoon gelijk is aan een donkere persoon. (bk. Heysemi, Mecmau’z-Zevaid, h. no:5622 met sahieh keten) (bk. el-Müsned, Müessesetu’r-rialse, 1421-2001,38/474/h. no:23489)

Het is overgeleverd door al Moebarak dat een sahaba, de donkere sahaba Bilal(ra) uitmaakte voor de zoon van een zwarte toen ze een geschil hadden, waarop de edele profeet sav het volgende zei; “Je beledigt hem om zijn moeder? Je hebt nog steeds de trekjes uit de tijd van de onwetendheid in je.” Hierop kreeg de sahaba Aboe Dhar (ra) heel erg spijt van hetgeen wat hij had gezegd tegen Bilal (ra) https://qantara.nl/mens-en-maatschappij/politiek-en-geschiedenis/zwarte-moslims-afrikaanse-roots/

Ten zesde; Om dan nog maar te zwijgen van de ’traditionele’ visie inzake Genesis en de ‘rechtvaardiging’ van, bijvoorbeeld, de nakomelingen van Ham die ‘vervloekt’ zouden zijn. Baptist pastor and Southern Seminary trustee Iveson L. Brookes (1785–1868) taught that “Negro Slavery is an institution of heaven and intended for the mutual benefit of master and slave, as proved by the Bible. . . . God himself . . . authorized Noah to doom the posterity of Ham.

Patrick Mell (1814–1888), the fourth president of the Southern Baptist Convention, proposed: “From Ham were descended the nations that occupied the land of Canaan and those that now constitute the African or Negro race. Their inheritance, according to prophecy, has been and will continue to be slavery (5)

“The Sages taught: Three violated that directive and engaged in intercourse while in the ark, and all of them were punished for doing so. They are: The dog, and the raven, and Ham, son of Noah. The dog was punished in that it is bound; the raven was punished in that it spits, and Ham was afflicted in that his skin turned black” [Talmud, Sanhedrin 108b]

Rashi zegt (als commentaar) לקה בעורו – שיצא ממנו כוש:

Kush is uiteraard een verwijzing naar ‘zwart’ (en bij uitbreiding naar diens nakomelingen)

Ten zevende; In Frankrijk waren er de volgende wetten gangbaar tot diep in de 18e eeuw vergelijk dit met de behandeling en prijzing van Bilal door de profeet sav. “these kinds of judgements led to a racial decree known as Police des Noirs issued in 1777 by Louis XVI. this law decreed blacks were not allowed in France. (Bron blacks in Marocco).

Tweede claim van Deo volente NL

“En ook dat is kolder. In de overleveringen over het leven van Muhammad (hadith), staat duidelijk dat de profeet en zijn metgezellen op ieder moment mannen, vrouwen en kinderen als slaven veroverden, kochten en verkochten. Ook Afrikaanse slaven! [2] [3] [4] [5]”

De profeet sav heeft zelf bijna al zijn slaven vrijgegeven. Dit zijn er volgens ibnoel jawzee tussen de 50 en 80 slaven. Niet alleen de profeet sav maar ook diens echtgenoot Aisha RA heeft 96 slaven vrijgegeven. (6) De profeet sav stimuleerde het vrijgeven van slaven zoals hij ook in een brief die hij had opgesteld aan de heerser van Yemen, genaamd Zulkela el-Himreyi opdroeg om diens slaven vrij te geven. Hij gaf als gevolg hiervan zijn 4000 slaven vrij. (7)

Er zijn 46 duizend slaven vrijgegeven onder het regime van de edele profeet sav kunnen de heren even de cijfers geven van de aantallen die hun god jezus heeft vrijgegeven? (8)

-Waar in het nieuwe testament wordt door Jezus de Romeinse staat bekritiseert op het praktijk die gangbaar was van extreme slavernij? Of de slavernij die gangbaar was onder de joden? In leviticus 25:44 staat: However, you may purchase male and female slaves from among the nations around you. In pullpit commentary staat het volgende; “Verses 44-46. – Slavery is not forbidden in respect to non-Israelites. The world was not yet ready for it, as it was not ready in the days of St. Paul. Leviticus 25:44” (biblehub.com)

  • waar in het nieuwe testament spreekt u god Jezus om de rechten van heidense slaven te beschermen binnen het Romeinse rijk?

-Waar spreekt u god Jezus in het nieuwe testament om krijgsgevangen vrij te laten en deze niet te slavineseren?

-Waar in het nieuwe testament bekommert uw god jezus zich over de slavenhandel? Sterker nog in het Oude testament numeri 31:40 (lord’s levy was 32 persons) krijgt hun god jezus zelf slaven als oorlogsbuit:

in henry’s complete commentary staat het volgende;

II. God was to have a tribute out of it, as an acknowledgment of his sovereignty over them in general, and that he was their king to whom tribute was due, and particularly of his interest in this war and the gains of it, he having given them their success; and that the priests, the Lord’s receivers, might have something added to the provision made for their maintenance. (https://www.studylight.org/commentary/numbers/31-40.html)

-Waar in het nieuwe testament zegt uw god Jezus dat de joden geen slaven meer mochten hebben of erin niet meer mochten handelen? Hij zegt juist dat ze de wet moeten volgen. Zie matteus hoofdstuk 5 (vers 17-20) en hoofdstuk 23 (1 tot en met 3), de wet die slavenhandel goedkeurt. Dit geldt eveneens voor de verzen matteus 15;4 en james 2:10.

Zoals Thomas van Aquino (1225-1274) aangeeft in diens werk summa, dient men de wetten in het oude Testament niet als moreel onethisch te beschouwen. Hij schrijft het volgende; ““Without any doubt, the Old Law was good. For just as a doctrine is shown to be good by the fact that it accords with right reason, so is a law proved to be good if it accords with reason. Now the Old Law was in accordance with reason”Consequently it is evident that it was a good law”. (https://www.ccel.org/ccel/aquinas/summa.FS_Q98_A1.html)

-Wat moesten de christen slavinnen doen die bij hun heidense meesters waren en geen kans hadden om zich vrij te kopen? Gezien het feit dat 1/3 van Korinth of Rome bijvoorbeeld uit slaven bestond? (Book; slavery in early christianity, 68)

  • Waarom zwijgt de Bijbel hierover? De conservatieve geleerde F.F. Bruce vraagt zich af welke wezenlijke verschil bestond er tussen een christelijke slaaf en een vrije christen? De auteur van het boek ‘slavery in early christianity op blz 70 zegt het volgende; “Even if we assume that the christian masters did not force their slaves to provide them with sexual services, pagan masters would not have shared such scruples about the bodies they owned”.

Ook de grote geleerde van de heren van Deo Volente NL kerkvader Augustinus van Hippo (gestorven 409) had geen problemen met slavernij.(Slavery in early christianity, chapter 3, eerste bladzijde)

De christelijke god Jezus zwijgt over deze vraagstukken.

Voor hervormingen aangebracht door de edele profeet sav voor slaven zullen wij even kort opsommen;

-Wij weten dat het sluiten van een acte indien de slaaf daarom vraagt voor het vrijkopen van zichzelf bij de meester indien de slaaf daarom vraagt dat het verplicht is om gehoor hieraan te geven door de meester. (9)

-Wij weten dat de zakaat gebruikt mag worden om slaven vrij te kopen. De apostolic father Ignatius (70-140) zegt het volgende in diens brief aan Polycarp; “Do not despise either male or female slaves, yet neither let them be puffed up with conceit, but rather let them submit themselves the more, for the glory of God, that they may obtain from God a better liberty. Let them not long to be set free [from slavery] at the public expense, that they be not found slaves to their own desires.”. (10)

-Wij weten dat een slaaf in de islam vrijstaat in het kopen van goederen en dat hij hierover geen zakaat hoeft te betalen. Volgens kerkvader chrysostomos kan dit niet. In het boek ‘Preaching Bondage: John Chrysostom (overleden 407) and the Discourse of Slavery in Early Christianity’ staat op bladzijde 23 het volgende; “chrysostomos writes from the perspective of the slave holders. Slaves are advised to be submissive, to serve their masters with their whole life and to fear them. They do not own any property, for they are property of their owners. Moreover, Chrysostom is of the opinion that masters do more for their slaves than vice versa, since masters have to care for their slaves”.

-Wij weten dat indien iemand onterecht een slaaf vermoord dat hem dezelfde straf te wachten staat (in het jodendom is dit niet het geval bijvoorbeeld als je een slaaf slaat en hij sterft pas na enkele dagen dan bestaat er geen straf voor de meester, zie exodus 21:21) (11)

-De islam leert duidelijk dat een gelovige slavin boven staat dan een niet praktiserende, niet vrome ‘vrije’ vrouw

-De edele profeet sav geeft aan je moet hen te eten geven van wat je zelf eet, en kleden wat je zelf kleedt en hen niet belasten en hen helpen. (12)

-De edele profeet sav zegt in het jaar 630, twee jaar voor zijn dood dat er geen slavernij is onder de arabieren. Dit was het grondgebied waarin hij toen heerste. (13)

-De profeet sav geeft aan je mag je slaaf niet slaan. De klassieke theoloog Thomas van Aquino (1225-1274) geeft aan dat het wel mag. (14) kerkvader Augustinus waarin zijn ‘parernal’ grootmoeder opdracht gaf dat de slaven geslagen moesten worden omdat ze niet loyaal waren aan haar schoondochter.(slavery in early christianity, 52). In de commentaar keil biblical commentary op exodus 21:21 staat het volgende: The case was different with regard to a slave. The master had always the right to punish or “chasten” him with a stick (Proverbs 10:13; Proverbs 13:24); this right was involved in the paternal authority of the master over the servants in his possession. The law was therefore confined to the abuse of this authority in outbursts of passion, in which case, “if the servant or the maid should die under his hand (i.e., under his blows), he was to be punished” (biblehub.com)

  • de profeet sav zegt noem een slaaf geen slaaf, maar bijvoorbeeld zoon. (15)
  • Kalief umar geeft aan als diens slaaf nog leefde had ik hem als leider uitgeroepen na mij. Dus een slaaf kan ook heerser worden. (16)
  • De profeet sav benadrukt in talloze gevallen het vrijgeven van slaven. Als een edele en goede daad. (17)

De totale uitbanning van slavernij was toen niet mogelijk en niet altijd in de voordeel van de slaven. Zoals ook hun kerkvader Chrysostomos (4e eeuw) aangeeft; vreesden slaven dat ze vrijgegeven zouden worden, omdat zij dan geen onderkomen hebben. En in een slechtere positie belanden dan voorheen toen ze slaaf waren. Ze hadden namelijk dan geen vangnet. En ook konden ze niet leunen op de ‘meester’ want die was er niet. Op bladzijde 38 schrijft de auteur van het werk ‘preaching bondage’ het volgende; “In fact Chrysostom notes that many slaves feared manumission, since some died of famine and others lived lives outside the care of their former owner”. Op bladzijde 39 gaat de auteur verder; “Chrysostom believed that slaves had much more potential to exhibit spiritual freedom, while being enslaved than after manumission”.

In 1 petrus 2:13 spreekt uw god via Petrus de apostel, dat juist de wetten in het land gerespecteerd moeten worden. In 1 peter staat het volgende; Gehoorzaam, ter wille van de Here, de wetten van het land waar u woont. Zowel de wetten van de keizer, 14 die het staatshoofd is, als de wetten van de stadhouders, die door de koning zijn aangesteld om de misdaad te bestraffen en goede daden te belonen. Heb ontzag voor God en respect voor de keizer.

Dit wordt eveneens benadrukt door Justinus de Martelaar (100-140), ‘and paying taxes and serving the emperor’. (18)

Dit zou betekenen dat de apostelen en diens volgers, indien ze leefden ten tijde van de profeet mohammed (sav), de wetten van de opponenten van de edele profeet sav in tact zouden laten en deze zouden opvolgen als een stel slaven. Zoals een gezegde luidt; Het toestaan van onderdrukking is het begaan van onderdrukking.

In welke opzicht zou een christen volger van the god jezus überhaupt de situatie van een Bilal ra kunnen verbeteren? Geen mankracht? Geen militaire macht? Geen staat die jezus heeft opgericht? Omdat men dacht dat zijn second coming nabij was, maar hij kwam maar niet…we are stil waiting.

(1) https://islamansiklopedisi.org.tr/bilal-i-habesi

(2)ibidem.

(3) Buhârî, “Feżâʾilü aṣḥâbi’n-nebî”, 23.

(4) https://sunnah.com/ibnmajah:152

(5) https://www.npr.org/2003/12/15/1548811/the-curse-of-ham-slavery-and-the-old-testament

(6) Diyarbekri Tarihu’l-Hamis (2/178- 179) citeert van ibnul Jawzee die rond de 60, volgens Diyarbekri is het boven de 80.

(7) İbn Düreyd, s. 308; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe, 2/176-177; İbn Hacer, el-İsabe, 1/492-493

(8) Maulana Saaed Ahmad, Slavery in Islam, 127.

(9) https://answering-christianity.nl/2018/08/21/weerlegging-op-dennis-honing-de-criticaster/

(10) https://www.newadvent.org/fathers/0110.htm

(11) https://answering-christianity.nl/2018/08/21/weerlegging-op-dennis-honing-de-criticaster/

(12) https://answering-christianity.nl/2018/08/21/weerlegging-op-dennis-honing-de-criticaster/

(13) slavery in islam, chapter XV checks on slavery, eerste bladzijde.

(14) met sahieh keten van hz. Ammar; sla uw slaven niet zei de edele profeet sav. bk. Mecmau’z-zevaid, 10/353. Zie mening thomas van aquino; https://www.bbc.co.uk/ethics/slavery/ethics/philosophers_1.shtml

(15) https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/965095

(16)slavery in islam, ibidem.

(17) https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/965095

(18) Bellinzoni, the sayings of jezus in the writings of justin, ia 17.1-17.3.