Home / Paulus en het christendom / Broeder Ijaz in gesprek over historiciteit De brief van Paulus genaamd Galaten

Broeder Ijaz in gesprek over historiciteit De brief van Paulus genaamd Galaten

Written by; Houd Elhadoute

Paulus schreef deze brief naar de Galaten om hen te waarschuwen tegen valse leringen.
Hij schrijft dat zij zich heel snel afwendden van de waarheid.
In Galaten 3: 1 zegt Paulus: “Ik heb Jezus toch als de gekruisigde bekendgemaakt aan jullie?”
Dat wekt het idee op dat ze niet geloofden in de kruisiging van Jezus.

Geleerden zeggen dat deze brief geschreven is tussen 50 en 60.
De vroegste manuscripten die we voor dit geschrift hebben zijn p46 en p99 uit de derde/vierde eeuw.

Als we Galaten lezen, dan zien we duidelijk dat hij kritiek levert op de apostelen en de kerk in Jeruzalem.
In zijn boek “the parting of the ways” geeft James Dunn te kennen dat een groot aantal christelijke geleerden uit de negentiende eeuw van mening was dat Paulus een response gaf op de apostelen.
Moderne christelijke geleerden delen deze mening niet, om zodoende de vele vraagtekens te ontwijken.
Al vanaf het eerste vers van dit geschrift geeft Paulus aan dat hij geen toestemming van mensen kreeg of nodig had om te preken. Dit is in contradictie met wat sommige christenen geloven, namelijk dat hij toestemming kreeg van de apostelen.

Ook zien we een contradictie tussen Galaten 2: 2 en Galaten 2: 6.
In Galaten 2: 2 zien we dat hij het nodig acht om het evangelie voor te leggen aan de belangrijkste broeders, terwijl hij vier verzen later zegt dat hun positie hen niets boeit.
We zien ook dat Paulus refereert naar een een evangelie die hij voorlegde, was dat een papieren evangelie of een boodschap?
Als het geen papieren evangelie is maar een boodschap, dan moeten christenen niet meer vragen waar het evangelie van Jezus is. Dit omdat er simpelweg gewoon verwezen kan zijn naar een orale boodschap.

Het is wel erg zwaar om een gekozen apostel van Jezus te bestempelen als hypocriet.
Dit omdat we het volgende kunnen lezen in handelingen 1: 8:
“Maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van Mij hebben gezien en gehoord. Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld.”
Ook Paulus claimt de heilige geest te hebben.
In Romeinen 5: 5 staat het volgende:
“En als we op God vertrouwen, zal Hij ons nooit teleurstellen. Want God heeft zijn liefde in ons hart uitgestort door ons zijn Heilige Geest te geven.”
Ze claimen allen de heilige geest te hebben, toch zijn er ruzies en theologische geschillen.
Waarom waarschuwt Paulus voor iemand die vol van de heilige geest is?

Vaak halen christenen Galaten 1: 8 aan om te laten zien dat de Koran niet het woord van God is.
Het vers is als volgt:
“Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel: vervloekt is hij.”
Hij doelt hier op niets anders dan het evangelie van de apostelen.

We lezen in Galaten 2 dat Paulus Petrus een hypocriet noemt.
Dit omdat hij zich verschillend gedroeg bij zij die besneden waren en de heidenen.
Maar is dit niet precies wat hij zelf deed?
In 1 Korinthe 9: 20-21 zegt hij dat hij een jood is bij de joden en dat hij zich gedroeg als een heiden bij de heidenen.
Volgens zijn criteria is hij een hypocriet!

Een van de redenen waarom Paulus predikte aan de heidenen zou kunnen zijn dat hij dit deed omdat zij niets wisten over het oude testament.
Hij maakt namelijk claims die nergens op slaan, bijvoorbeeld in galaten 3: 16.
Hij zegt dat omdat de geschriften altijd naar “zaad” refereert en niet “zaden”, het gaat om een nakomeling namelijk Jezus.
Het woord zaad wordt in de geschriften gebruikt als samengestelde enkelvoud,
De claim dat het duidt op een persoon is dus absurd.

In Galaten 3: 13 zegt Paulus dat Jezus voor ons de vloek op zich heeft genomen door aan het kruis te sterven.
Hierbij verwijst hij dan ook naar deuteronomium 21: 23 waarin staat:
“Want iemand die aan een paal is gehangen, is door God vervloekt”
Dit vers is niet geschikt om als voorbeeld te gebruiken voor Jesus.
Als we de context gaan lezen, dan zien we in vers 22 dat het gaat om iemand die schuldig is.

In Galaten 4: 30 lezen we het volgende:
“Wat zegt de schrift echter?
Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije.”
Hij verwijst hier naar genesis 21: 10 waarin precies hetzelfde staat, maar de drie laatste woorden komen niet overeen.
Er staat helemaal geen “zoon van de vrije” in genesis 21: 10, maar “de zoon van Izak”.
Hij misquote de geschriften voor eigen voordeel.
Dat is misleiding, omdat de heidenen dit niet konden controleren.

In commentary staat er het volgende; the apostle’s citation being literally exact, except that it has not the words ταύτην and ταύτης (which are not in the Hebrew), and substitutes “the son of the freewoman” for “my son Isaac

In Galaten 5: 21 noemt Paulus een paar slechte zaken die de wil van de mens volgens hem teweegbrengt.
Moord is een toevoeging aan de latere manuscripten.

Ellicots commentary

Murders.—There is considerable doubt as to whether this word ought to stand in the text. It is wanting in the two oldest MSS.

and in some other good authorities. Internal considerations may be made to tell either for its omission or for its retention.

Tenslotte willen we afronden met de corruptie in galaten 2: 12.
In p46, het vroegste manuscript, staat het volgende:
“Want voordat een enkele uit de kring van Jakobus…”.
In de late manuscripten is een enkele vervangen door enkelen. In pullpit commentary staat het volgende; When they were come.—The reading of the oldest MSS. here is “when he came,”