Home / Actualiteit en het christendom / Moet je als Christen zijnde de wet volgen?

Moet je als Christen zijnde de wet volgen?

Petrus zegt het volgende; Handelingen 15:10 Welnu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen. In navolging hiervan legt Marcus zijn bevindingen die door Petrus aan hem zijn overgeleverd als volgt uit; marcus 7:15; niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken. Het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem onrein maken”. Toen vroegen zijn leerlingen hem uitleg over deze uitspraak waarop jezus het als volgt uitlegde; “zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt hem onrein kan maken”.

In vers 20 herhaalde hij het als volgt; “Hij zei, wat uit de mens komt maakt hem onrein”. Met geen enkele verwijzing dat het zou gaan om handen wassen zoals het wel in matteus het geval is. Wat jezus hierbij aan het uitleggen is dat wordt dus volgens de christelijke traditie door middel van Petrus overgeleverd aan Marcus is het feit dat alle eten rein wordt verklaard. De Duitse evangelist expert Ernst Kasemann zegt dat dit een goeie voorbeeld is waarbij Jezus, de mozaitische wet (wat betreft de voedselwetten) heeft opgeheven.

Hierbij werden dus de wetten die in leviticus 11 zijn beschreven opgeheven door Jezus. In leviticus 11 geeft god het volgende aan; de Heer zei tegen Aaron en Mozes” (..) “Er moet onderscheid worden gemaakt tussen wat rein is en wat onrein en tussen de dieren die wel en dieren die niet gegeten mogen worden”. Het punt hierbij is dat het geen traditie is maar een gebod van God, zoals duidelijk te lezen is in Levicutus. In deuteronomium 12:32 staat het volgende; 32 See that you do all I command you; do not add(A) to it or take away from it.

De joden hielden zich dus aan de openbaring van God die zei houd je aan alle geboden en verander hier niks aan. Terwijl jezus hun zegt enkel wat uit de mond komt is onrein en niet het voedsel. Volgens Petrus was de wet te zwaar hij zegt duidelijk; last dat onze voorvaderen niet konden dragen. Daarnaast levert hij over aan marcus dat jezus dat onreine voedsel niet meer als onrein verklaarde. De contradictie hieraan is dat Petrus volgens handelingen in hoofdstuk 10:14 zegt hij het volgende; “Nee heer want ik heb nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is”.

Als jezus daadwerkelijk had gepleit voor het opheffen van de voedselwetten zoals in Marcus staat – en wat volgens de christenen – is overgeleverd door Petrus dan zou het betekenen dat hij het gebod van Jezus zelf nooit heeft opgevolgd. De quote uit Marcus is ook nooit aangehaald door Paulus in zijn discussie met opponenten die van mening waren dat de wet gevolgd diende te worden. Paulus zegt in Romeinen 14:14 het volgende; “-romeinen 14:5; 5

De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn.Romeinen 14:14 Ik weet en ben verzekerd in den Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelven; dan die acht iets onrein te zijn, dien is het onrein. Hier geeft Paulus dus aan dat het per definitie niet noodzakelijk is om de Sabbath te volgen (1 van de tien geboden). In galatians 4:10 herhaalt Paulus dit; 10 Gij onderhoudt dagen, en maanden, en tijden, en jaren.11 Ik vrees voor u, dat ik niet enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb.In galatan 2 zegt paulus het volgende over petrus; 12 Want eer sommigen van Jakobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen; maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelven af, vrezende degenen, die uit de besnijdenis waren. We lezen in de overleveringen van Petrus die door Marcus opgetekend zou zijn. Dat jezus claimde dat er geen onreine voedsel meer was. Ondanks dat jezus dit heeft gepredikt, volgens petrus die het heeft overgeleverd aan marcus, handelde Petrus hier niet naar zoals in handelingen hoofdstuk 10 staat. Daarnaast noemde Petrus de wetten een juk, die zijn voorvaderen niet eens kon dragen. En zat dan ook naast de heidenen samen met hen te eten.

Als we de brieven van Paulus moeten geloven dat toen de voorstanders van volgers van de wet kwamen, dat Petrus op een bange manier met hen ging eten en zich afscheidde van de heidenen. Er wordt een vertekende beeld geschetst over Petrus in de bijbel. 1; Petrus levert zogenaamd over aan marcus dat jezus te kennen gaf dat er geen onreine voedsel meer was (marcus 7:19). Desondanks volgde hij de opdracht van jezus niet op. En at hij volgens handelingen 10, nooit niet kosher voedsel. 2: volgens de brieven van paulus (galatan 2) is er een negatieve beeld van petrus.

Alhoewel petrus in hoofdstuk 15 van handelingen aangeeft dat de wet een juk is en dat ze dit niet gaan opleggen en dat hij volgens handelingen 10 een visioen heeft gezien waarbij hij de heidenen moet omarmen, zien we dat hij volgens paulus, omdat hij bang zou zijn of vanwege zijn hypocrisie bij aankomst van de joods gezinden afstand nam van de heidenen en kosher begon te eten samen met joden. Dit is iemand die door Jezus als the rock is bestempelt. Dus de pilaar van de godsdienst. 3:

Er zijn tegenstrijdige overleveringen in het Nieuwe testament over al dan niet het opvolgen van de wet. Volgens matteus hoofdstuk 5, vers 17-20 en matteus hoofdstuk 23 vers 1 tot en met 3 moet de wet juist wel nageleefd worden. Ook james 2:10 impliceert de nastreving van de wet. Er zijn tegenstrijdigheden over het handelen erin door Petrus en door de overleveringen die van Petrus zouden komen. Ook in 2 petrus 2 19-23 impliceert dat indien iemand in zondes vervalt na het accepteren van de salvation, dat hij in ergere staat is dan voorheen. Als je juist gered zou worden door de salvation, hoe kan het dan zo zijn dat Petrus aangeeft dat je in ergere toestand verkeerd als daarvoor?