zondag , 22 september 2019
Home » Islam en de benadering van de evangelisten » Valt Jezus (vrede zij met hem) te vergelijken met de Kalaam van Allah?

Valt Jezus (vrede zij met hem) te vergelijken met de Kalaam van Allah?

Christenen claimen dat de Kalaam van Allah (spraak/woord van Allah) te vergelijken valt met Jezus (vrede zij met hem), in hun optiek is Jezus (vrede zij met hem) namelijk ‘het letterlijke woord’, ‘het vleesgeworden Woord van Allah’, hierbij zou hij een Goddelijk figuur zijn, want een eigenschap van Allah, namelijk diens Woord is vleesgeworden. Om te legitimeren dat Jezus (vrede zij met hem) een letterlijke eigenschap van Allah is, proberen de christenen weerwoord te bieden tegen moslims door te zeggen Jezus (vrede zij met hem) valt te vergelijken met de Koran.

De Koran is het woord van Allah, hierbij is het spreken een eigenschap van Allah en is de Koran het gesproken Woord van Allah. Net zoals de Thora in de Koran de Kalaam van Allah wordt genoemd is de Koran dat ook.

We lezen echter ook in de huidige Thora dat de Thora het woord van God is.

In Exodus 24;4 staat het volgende; “4 Mozes nu beschreef al de woorden des HEEREN, en hij maakte zich des morgens vroeg op, en hij bouwde een altaar onder aan den berg, en twaalf kolommen, naar de twaalf stammen van Israël”.

In psalm 119 vers 45 staat het volgende;
O HEER, Uw woord bestaat in eeuwigheid,
Daar ’t hemelheir zich schikt naar Uw bevelen;
In Uwe trouw, zo gunstig toegezeid,
Zal elk geslacht, ja ’t eind der eeuwen delen;

In psalm 119 vers 25 staat het volgende; “Psalm 119 : 25
Gedenk aan ’t woord, gesproken tot Uw knecht,
Waarop Gij mij verwachting hebt gegeven;

Zoals de bovenstaande Bijbelpassages aangeven behoort de Thora ook tot het woord van God, als de christenen een vergelijking trekken met de Koran en Jezus (vrede zij met hem) dan zou dit betekenen dat er sprake is van een vier-eenheid, gezien het feit dat hun eigen geschriften ook aangeven dat de Thora, het gesproken woord van God is. De christenen zullen dit ontkennen, waarop hun vergelijking, geen enkele substantie biedt tegenover de moslim. Het is slechts een aanname om hun afgoderij goed te praten.

Ten eerste de Koran is het gesproken woord van God, hierbij is er echter een onderscheid tussen het woord dat Allah sprak en de woorden die wij vandaag reciteren. Het letterlijk gesproken woord van Allah is niet gescheiden van diens figuur. Allah is slechts één figuur, zoals aangegeven staat in authentieke hadieth dat voorkomt in Buhari en muslim. Het woord van God staat niet afgescheiden van hemzelf. Niettemin claimen de christenen dit wel met Jezus (vrede zij met hem) doordat ze aangeven, hij mag aanbeden worden, en hij is vleesgeworden. Het letterlijke eigenschap van Allah, namelijk diens Woord, is dus een aparte figuur naast Allah geworden. Geen enkele overlevering, de Koran of de oelema heeft dit over de Koran beweert.

Ten tweede claimen de christenen dat Jezus niet is geschapen maar verwekt. Enkele dat geschapen is, is diens lichaam, maar in dezelfde lichaam is er een Goddelijke kant en een menselijke kant, dus er zijn twee naturen in één. Alhoewel het duidelijk is dat volmaaktheid (Goddelijkheid) niet te vereenzelvigen valt met het menselijke, namelijk het onvolmaakte, maken ze desalniettemin deze claim. De Koran daarentegen dat gesproken wordt in woorden, is geschapen. Volgens Imam Buhari en Muslim, is Kalâm-i Lâfdhi geschapen. Volgens Imam Buhari is al hetgeen dat uit de mond komt geschapen.(1) Een andere mening van onder meer imam Ahmad, zoals deze wordt overgeleverd door Ad-Dani is dat we hierover zwijgen. Echter geeft ook imam Ahmad aan dat het aankaarten dat de wereldlijke Koran niet geschapen is behoort tot een bidah (innovering in de religie).

Dit gaat om de wereldlijke Koran en niet om de eigenschap van Allah, dat bedoelt is om te spreken. Wie ontkent dat Allah een eigenschap heeft zoals de moetazila deden, die is volgens de oelema een ongelovige, want de Moetazila zeiden dat Allah geen eigenschappen heeft, maar dat alle eigenschappen worden geschapen. Dit geldt echter niet voor de wereldlijke Koran, er wordt een onderscheid gemaakt in Kalaam-Nafsi, dat eeuwig is met Allah’s bestaan en Kalaam-i Lafdhi dat geschapen is. Of zoals imam Ahmad en diens volgers aangeven dat de juiste mening hieromtrent is dat we zwijgen (dus dat Kalaam-i lafdhi geschapen is of niet geschapen, allebei zijn volgens hen bidah) omdat er geen duidelijke overlevering ons hieromtrent heeft bereikt. Deze mening levert Ad-Dani dan ook over.(2)

Ten derde Jezus (vrede zij met hem) maakt volgens de christenen deel uit van een samengestelde Goddelijkheid. Hierbij zou de Heilige Geest, Jezus en de Vader, gezamenlijk God zijn. In de Koran daarentegen,  of zelfs onder de oelema (islamitische geleerden) op aarde zul je niemand vinden die zegt; “De Koran en Allah zijn tezamen God”. Het is dus absurd om een parallellie te trekken dat niet bestaat.

Ten vierde nergens wordt de Koran aanbeden, of wordt geclaimd dat een deel van Allah ergens anders is dan Allah zelf. Deze claim wordt wel gedaan door christenen, Jezus (vrede zij met hem) spreekt meerdere malen tegen de Vader in de Bijbel, waarbij hij dus afgescheiden is van Allah. Geen enkele oelema claimt, geen enkele overlevering of de Koran claimt, dat een eigenschap van Allah, of het nou om diens ‘handen’, ‘zijn spraak’, ‘zijn woord’, gaat dat deze eigenschappen zich elders bevinden of zelfs in zijn creatie bevinden en dus losstaan van Allah. We lezen in de Koran namelijk; “niets is hem in enig opzicht gelijk”, dit zou betekenen dat Allah zich in zijn creatie bevind. Dit heeft geen enkele oelema beweert. Tevens is dit niet in overeenstemming met de Koran en Soennah.

Zodoende kunnen we wel doorgaan met het opnoemen van verschillen tussen de christelijke afgod ‘Jezus’ en de Koran. Toen de feiten duidelijk werden gemaakt aan een vooraanstaande evangelist, claimde hij dat ik dingen aan het verzinnen was. Uiteraard heeft de desbetreffende persoon geen enkel islamitisch theologisch werk doorgenomen, waardoor hij de feiten slechts kon ontkennen. Moge Allah hem leiden.

 

 

(1) http://talhahakanalp.net/ebu-amr-osman-ed-daninin-er-risal…/
(2) Ad Dani gestorven in het jaar 440 na hijra (moge Allah hem genadig zijn) levert dit over in zijn werk ‘Risaletü’l-vâfiye’. Dit wordt overgeleverd van Imam Ahmad door diens zoon Abdullah en Salih.

Check Also

ap

Aanbidden moslims de Ka’ba?

Christenen claimen weleens dat moslims de Ka’ba aanbidden. Alhoewel ze hiervoor geen enkele bewijs voor …