zondag , 22 september 2019
Home » Islam en de benadering van de evangelisten » Ongegronde Christenkritiek; De eerste ontmoeting van de edele profeet (sav) met Gabriel

Ongegronde Christenkritiek; De eerste ontmoeting van de edele profeet (sav) met Gabriel

We lezen in het Bijbelboek Hosea dat Jacob worstelde met de Engel des Heeren;

We lezen in Genesis 32; 24-26 staat het volgende;

“Doch bleef Jacob alleen over; en een man worstelde met hem, totdat de dageraad opging.

Vers 25; En toen hij zag, dat hij hem niet overmocht, roerde hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jacobs heup gewrongen werd, als hij met hem worstelde.

Vers 26; En hij zeide; laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide; ik zal u niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent.

In Hosea 12 lezen we dat het de Engel des Heeren was waarmee Jacob (vrede zij met hem) worstelde;

(5) Hij vocht met een engel en hij overwon.

Schreiend vroeg hij Hem toen om een gunst.

In Lucas staat het volgende;

[29] Zij raakte geheel in verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze begroeting te betekenen had. [30] Maar de engel zei: ‘Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God.

Daarnaast schrok Zacharias ook toen hij de Engel des Heeren zag; “11] Toen verscheen hem een engel van de Heer, rechts van het offeraltaar. [12] Zacharias raakte in verwarring toen hij hem zag en werd door vrees overvallen.[13] Maar de engel zei tegen hem: ‘Schrik niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord; uw vrouw Elisabet zal u een “.

In Daniel hoofdstuk 10 lezen we;

6;dat hij ook in contact kwam met de Engel des Heeren hierover staat het volgende: “Zijn lichaam was als turkoois, Zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, Zijn ogen als vuurfakkels, Zijn armen en Zijn voeten als de glans van gepolijst koper en het geluid van Zijn woorden als het geluid van een menigte.

7            Ik, Daniël, ik alleen zag dat visioen, maar de mannen die bij mij waren, zagen dat visioen niet. Er viel echter een grote verschrikking op hen en zij sloegen op de vlucht om zich te verbergen.

8            Ik echter, ik bleef alleen achter. Toen ik dat grote visioen zag, bleef er in mij geen kracht over.  Mijn gezonde uitstraling werd aan mij veranderd in verval en ik had geen kracht meer over.

9            Toen hoorde ik het geluid van Zijn woorden. En toen ik het geluid van Zijn woorden hoorde, viel ík in een diepe slaap op mijn gezicht, en met mijn gezicht op de grond.

10          En zie, een hand raakte mij aan en maakte dat ik bevend op mijn handen en knieën steunde.

11          Hij zei tegen mij: Daniël, zeer gewenste man, let op de woorden die ik tot u spreken zal en ga staan waar u stond, want nú ben ik tot u gezonden. Toen hij dat woord tot mij sprak, ging ik bevend staan.

12          Toen zei hij tegen mij: Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen.

 

In Sahieh Buhari, volume 1, book1, hadieth 3 lezen we het volgende;

“The Prophet replied, “I do not know how to read.” The Prophet added, “The angel caught me (forcefully) and pressed me so hard that I could not bear it any more. He then released me and again asked me to read and I replied, ‘I do not know how to read.’ Thereupon he caught me again and pressed me a second time till I could not bear it any more. He then released me and again asked me to read but again I replied, ‘I do not know how to read (or what shall I read)?’ Thereupon he caught me for the third time and pressed me, and then released me and said, ‘Read in the name of your Lord, who has created (all that exists), created man from a clot. Read! And your Lord is the Most Generous.” (96.1, 96.2, 96.3) Then Allah’s Messenger returned with the Inspiration and with his heart beating severely. Then he went to Khadija bint Khuwailid and said, “Cover me! Cover me!” They covered him till his fear was over and after that he told her everything that had happened and said, “I fear that something may happen to me.” Khadija replied, “Never! By Allah, Allah will never disgrace you. You keep good relations with your kith and kin, help the poor and the destitute, serve your guests generously and assist the deserving calamity-afflicted ones

Zoals Armstrong ook aangeeft is de houding van de edele profeet (sav) in overeenstemming met de houding van de Israelische profeten die een revelatie van God hadden ontvangen.

Zij zegt het volgende;

“He was able to hear the divine message. And it’s quite clear that revelation — some of the prophets of Israel had this experience too — is devastating. Not a nice peaceful experience, but something that racks them in every limb”.

De profeet Jeremiah schrijft in hoofdstuk 1 vers 6, het volgende;

“6 Toen zeide ik: Ach, Heere HEERE! zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong”.

De profeet Jesaja schrijft het volgende;

Jesaja 6;5; “5 Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga! dewijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden eens volks, dat onrein van lippen is; want mijn ogen hebben den Koning, den HEERE der heirscharen gezien”.

 

We zien dus dat zowel Maria, Zacharias en de profeet Daniel, Jesaja en Jeremia schrokken toen ze de Engel des Heeren zagen. Evenzo benadrukt Armstrong dat dit de houding van de edele profeet (sav) in overeenstemming is met een deel van de profeten van Israël. Tevens lezen we dat Jacob (vrede zij met hem) worstelt met de Engel des Heeren, die hem een openbaring kwam brengen, namelijk dat zijn naam voortaan Israel zou worden. Ondanks dat Jacob (vrede zij met hem) worstelt met de Engel des Heeren, zien de christenen hem als een profeet. Maar als de edele profeet (vrede en zegeningen zij met hem) schrok toen hij de engel zag dan wordt dit op een hypocriete manier kritiek geleverd.

 

Check Also

info islam

Valt Jezus (vrede zij met hem) te vergelijken met de Kalaam van Allah?

Christenen claimen dat de Kalaam van Allah (spraak/woord van Allah) te vergelijken valt met Jezus …