Home / Antwoord op artikelen van evangelisten / Weerlegging op video : “Het offer van Abraham: voorschaduw van het offer van de Vader”

Weerlegging op video : “Het offer van Abraham: voorschaduw van het offer van de Vader”

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Zeg: “O, mensen van het Boek, komt tot één woord, waarin wij met elkander overeenstemmen: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen en dat sommigen onzer geen anderen tot goden nemen, buiten Allah.” Maar, als zij zich afwenden, zegt dan: “Getuigt, dat wij Moslims zijn.” [Surah Ali-‘Imraan : Ayah 64]

Ze beginnen met Johannes 8:56 :

“56 Abraham keek met blijdschap uit naar de dag van mijn komst. Hij zag Mij komen en was erg blij.”

Waar vermeld de Tanakh dat de Profeet Abraham(vrede zij met hem) met blijdschap uitkeek naar de dag van Jezus(vrede zij met hem) zijn komst en dat de Profeet Abraham(vrede zij met hem) de Messias zag komen en dat hij erg blij was ? Feit is namelijk dat er nergens zoiets staat in de Tanakh.

Al snel wordt de claim gemaakt dat ze gaan kijken naar de “Profetische elementen” in het verhaal, Genesis 22.

Genesis 22:1-14 : Enige tijd later stelde God Abrahams geloof en gehoorzaamheid op de proef. “Abraham!” riep God. “Ja HERE, hier ben ik”, antwoordde Abraham. 2 “Neem uw enige zoon, Isaäk, van wie u zoveel houdt. Ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer aan Mij. De plaats waar u dat moet doen, zal Ik u wel wijzen.” 3 De volgende morgen hakte Abraham hout voor onder het brandoffer en zadelde zijn ezel. Samen met Isaäk en twee jonge dienaren ging hij op weg naar de plaats, die God had genoemd. 4 Na drie dagen reizen zag Abraham in de verte de plaats, die God hem had gezegd. 5 “Jullie blijven hier bij de ezel”, beval hij de twee dienaren, “ik en de jongen gaan daarheen om te aanbidden. Daarna komen wij hier terug.” 6 Abraham liet Isaäk het hout voor het offervuur dragen en nam zelf het mes en het vuur. Zo liepen zij samen verder. 7 “Vader”, vroeg Isaäk, “we hebben hout en het vuur, maar waar is het lam, dat wij moeten offeren?” 8 “God zal Zelf voor een offerlam zorgen, jongen”, antwoordde Abraham. En weer gingen zij samen verder. 9 Toen zij aankwamen op de plaats, die God Abraham had aangewezen, bouwde Abraham een altaar en stapelde het hout erop, klaar om aan te steken. Toen bond hij Isaäk vast en legde hem op het altaar. 10 Hij pakte het mes en hief zijn arm op voor de dodelijke steek. 11 Op dat moment riep de Engel van de HERE uit de hemel: “Abraham, Abraham!” “Ik luister”, antwoordde Abraham. 12 “Leg het mes maar weg en laat de jongen ongemoeid”, zei de Engel. “Ik weet nu dat God de belangrijkste is in uw leven. Zelfs uw eigen zoon, uw enige, van wie u zoveel houdt, wilde u Mij geven.” 13 Abraham keek rond en zag vlakbij een ram, die met zijn horens in de struiken vastzat. In plaats van zijn zoon offerde hij die ram als een brandoffer op het altaar. 14 Abraham noemde die plaats ‘De HERE voorziet erin’. Daarom wordt ook nu nog gezegd: “Op de berg van de HERE zal Hij voorzien.”

Laten we de dikgedrukte passages met de claim van de Christelijke groep eens zorgvuldig analyseren :

Deel 1) 4 Na drie dagen reizen zag Abraham in de verte de plaats, die God hem had gezegd.

Christelijke claim; ‘In vers 4 lezen we dat Abraham drie dagen onderweg was met zijn zoon die op dat moment zo goed als dood moet zijn geweest in de ogen van zijn vader, immers, God had het zo gewild. Op die derde dag zou echter bekend worden dat Izaäk mocht blijven leven, zoals Jezus op de derde dag na zijn kruisiging opstond uit de dood.’

Punt 1.1) Ze maken zich hier schuldig aan een invoeging van de tekst. De tekst zegt helemaal nergens noch impliceert de tekst dat Izaäk(vrede zij met hem) zo goed als dood moet zijn geweest in de ogen van Abraham(vrede zij met hem) gedurende het reizen. Dit zeggen ze enkel om het te laten overeenkomen met de Kruisiging & Herrijzenis van Jezus(vrede zij met hem), wat niet het geval is.

Punt 1.2) En zelfs al zou dat het geval zijn geweest, dan nog klopt het niet. Feit is namelijk dat Izaäk(vrede zij met hem) NIET écht fysiek dood was gedurende het (3 dagen) reizen, in tegenstelling tot Jezus(vrede zij met hem) die WEL écht fysiek dood was (voor 3 dagen). Ongeacht of Abraham(vrede zij met hem) dat zo zag of niet. Een persoon kan een ander persoon als ‘dood’ beschouwen maar of die persoon wel écht daadwerkelijk (fysiek) dood is, is een ander vraag. In dit geval is dat niet het geval met Izaäk(vrede zij met hem).

Punt 1.3) Wat ook nog een probleem vormt is namelijk dat Jezus(vrede zij met hem) EERST zou gekruisigd zijn en pas 3 dagen LATER uit de dood zou zijn opgestaan. In het geval van Izaäk(vrede zij met hem) is dat helemaal niet het geval. Just for argument’s sake : Stel dat we zouden zeggen dat Izaäk(vrede zij met hem) in de ogen van Abraham(vrede zij met hem) dood moet zijn geweest gedurende deze 3 dagen (reizen), en dat dit zou overeenkomen met Jezus(vrede zij met hem) die fysiek dood zou zijn geweest. En stel dat we zouden zeggen dat de bekendmaking dat Izaäk(vrede zij met hem) mag blijven leven overeenkomt met de Herrijzenis van Jezus(vrede zij met hem). Dan nog is er een fundamenteel verschil ; Het offer bij Izaäk(vrede zij met hem) vond pas plaats NA die 3 dagen (reizen), de kruisiging (symbolische offer) van Jezus(vrede zij met hem) zou hebben plaatsgevonden VÓÓR die 3 dagen dat hij fysiek dood zou zijn geweest.

Punt 1.4) Wij vinden het uitermate misleidend dat ze zich enkel en alléén focussen op bepaalde punten om het te doen overeenkomen met elkaar, dat, terwijl er ook zeker bepaalde elementen zijn waarbij het onmogelijk wordt dat het overeenkomt met elkaar. Buiten het feit dat de tekst opzichzelf zeker géén profetie is.
———————————————————————————————————-

Deel 2) 6 Abraham liet Isaäk het hout voor het offervuur dragen en nam zelf het mes en het vuur. Zo liepen zij samen verder. — Christelijke claim : ‘Vers 6 beschrijft hoe Izaäk het hout voor het brandoffer zelf moest dragen, zoals Jezus het houte kruis droeg waar hij zelf aan geofferd zou worden omwille van de zonden van de wereld.’

Punt 2.1) In het Hebreeuws staat er het volgende : “וַיִּקַּח אַבְרָהָם אֶת-עֲצֵי הָעֹלָה, וַיָּשֶׂם עַל-יִצְחָק בְּנוֹ, וַיִּקַּח בְּיָדוֹ, אֶת-הָאֵשׁ וְאֶת-הַמַּאֲכֶלֶת; וַיֵּלְכוּ שְׁנֵיהֶם, יַחְדָּו.” HaOlah ! Het gaat om een brandoffer ! Het is precies zoals de Christen zelf aangeeft ; “voor het brandoffer” Sinds wanneer is het offer van Jezus(vrede zij met hem) een brandoffer ? Werd Jezus(vrede zij met hem) dan verbrand ? Zo ja, waar en wanneer dan ?
———————————————————————————————————-
Deel 3) 8 “God zal Zichzelf voorzien van een offerlam zorgen, jongen”, antwoordde Abraham. En weer gingen zij samen verder. 9 Toen zij aankwamen op de plaats, die God Abraham had aangewezen, bouwde Abraham een altaar en stapelde het hout erop, klaar om aan te steken. Toen bond hij Isaäk vast en legde hem op het altaar. — Christelijke claim : ‘… Het antwoord van Abraham was, of hij dit nu zelf door had of niet, zéér profetisch. God zal Zichzelf voorzien van een offerlam, zegt hij. Maar we zullen straks lezen dat Abraham in plaats van zijn zoon een ram kreeg van God wat een ander dier is, maar Gods Woord liegt niet en dus zal de belofte van een lam uit moeten komen. Jezus word dan ook eeuwen later door Johannes de Doper het ‘offerlam van God’ genoemd als hij hem ziet bij het rivier : de Jordaan. Het offerlam dat Abraham al voorzei dat zou komen. In vers 9 staat er dat Izaäk aan het hout werd vastgebonden zoals Jezus werd vastgespijkerd aan het hout waarop hij zal worden geofferd.’

Punt 3.1) Ook hier negeren ze een zéér cruciaal detail. Izaäk(vrede zij met hem) werd vastgebonden OP HET ALTAAR, boven het hout. Sinds wanneer werd Jezus(vrede zij met hem) vastgespijkerd aan het kruis OP HET ALTAAR ?

Punt 3.2) Het gaat hier om een brandoffer, Izaäk(vrede zij met hem) moest dan gedood worden en vervolgens verbrand worden –> daarom lezen we ook ‘EN STAPELDE HET HOUT EROP, KLAAR OM AAN TE STEKEN.’ In het geval van Jezus(vrede zij met hem) was het géén brandoffer.

Punt 3.3) In verband met het offerlam. Dit passen ze toe op Jezus(vrede zij met hem). We zullen direct zien hoe ze zichzelf in de voet schieten en dat ze zich enkel focussen op de dingen die op elkaar zouden lijken om er iets van te maken wat het feitelijk niet is, terwijl ze al die verschillen (bewust) negeren. Dit behandelen we ook verder in “Deel 5”.
———————————————————————————————————-
Deel 4) 13 Abraham keek rond en zag vlakbij een ram, die met zijn horens in de struiken vastzat. In plaats van zijn zoon offerde hij die ram als een brandoffer op het altaar — Christelijke claim : ‘In vers 13 lezen we zoals gezegd dat Abraham, nadat God hem heeft tegengehouden in het offeren van zijn zoon, een ram ziet dat met zijn hoorns vastzit in de struiken. Deze ram vervangt Izaäk zoals Jezus ons vervangt in het ontvangen van de straf die op ons rust vanwege onze zonden. Opmerkelijk is dat Jezus als het ware net als de ram een struikgewas op zijn hoofd kreeg toen hij de doornenkrans moest dragen van de spottende Romeinse soldaten.’

Punt 4.1) Hier vergelijken ze Jezus(vrede zij met hem) ineens met de ram. Eerst is Jezus(vrede zij met hem) het offerlam in vers 8, nu ineens vergelijken ze hem met de ram in vers 13. Dit bevestigt nogmaals dat ze bewust enkel en alléén zoeken naar bepaalde aspecten/elementen die overeenkomen en al die andere aspecten/elementen negeren die het onmogelijk maken.

Punt 4.2) Nogmaals wordt er een héél belangrijk detail genegeerd. Hij offerde de ram als een BRANDOFFER. Jezus(vrede zij met hem) was géén brandoffer.
———————————————————————————————————-
Deel 5) 14 Abraham noemde die plaats ‘De HERE voorziet erin’. Daarom wordt ook nu nog gezegd: “Op de berg van de HERE zal Hij voorzien.” — Christelijke claim : ‘Héél opzienbarend is vers 14 waar Abraham de berg een naam geeft, die luidt : “De HERE zal erin voorzien” wat een duidelijke verwijzing is naar de toekomst. En volgens onder meer theoloog John Gill is deze plaats precies dezelfde berg of bergketen waar Jezus werd gekruisigd.’

Punt 5.1) Het klopt dat het een verwijzing is naar de toekomst. Maar het klopt niet dat dit wel moet verwijzen naar Jezus(vrede zij met hem). Het is enkel een verwijzing dat offers (en dus het paaslam/paasoffer) daar zullen plaatsvinden. Zo lezen we het volgende in 2 Kronieken 3:1 ;

2 Kronieken 3:1 : 1Toen begon Salomo met de bouw van het huis van de HEER in Jeruzalem op de berg Moria, waar de HEER verschenen was aan David, zijn vader, op de plaats die David daarvoor bestemd had, de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet.”

Het huis van de HEER waar de Shekhinah –Goddelijke Aanwezigheid– in zat én waar er geofferd werd ! Dus inderdaad, een verwijzing naar de toekomst. Een verwijzing dat YHWH de mensen zal voorzien van offers (én ook het offerlam op Pesach) én dat de Goddelijke Aanwezigheid (Shekhinah) ook daar zal zijn.

Punt 5.2) Laten we eens kijken naar wat de Theoloog John Gill te zeggen heeft : “This may also refer to the presence of God in this mount, when the temple should be built on it, as it was, 2 Chronicles 3:1; and to the appearance of Christ in it, who was often seen here: some choose to render the words, “in the mount the Lord shall be seen” (n); “God manifest in the flesh”, 1 Timothy 3:16, the “Immanuel”, “God with us”, Matthew 1:23, who was frequently in the temple built on this mount, and often seen there in his state of humiliation on earth.”

Het kan dus ook verwijzen naar de Aanwezigheid van God op dit berg, wanneer de Tempel daarop gebouwd werd, zoals het was, lees 2 Kronieken 3:1. Waarom verzwijgen ze (bewust ?) dat John Gill van mening is dat het ook kan verwijzen naar de Aanwezigheid van God in de Tempel op dit berg ?
———————————————————————————————————-

Algemene punten

Dat Jezus(vrede zij met hem) het ‘lam van God’ werd genoemd heeft te maken met het Pesachlam. Maar het Pesachlam is niet eens een zondoffer en heeft niks te maken met verzoening van zonden.

Een lam kan wel een zondoffer zijn maar dan moet het een volkomen VROUWELIJKE lam zijn. Zo lezen we in Leviticus 4:32 het volgende ;

Leviticus 4:32 : “32Maar zo hij een lam voor zijn offerande ten zondoffer brengt, het zal een volkomen wijfje zijn, dat hij brengt.”

Vervolgens beschrijft Jesaja 53 (als je van mening bent dat het zou slaan op de Messias) Jezus(vrede zij met hem) als een “schuldoffer”. Een schuldoffer is geen zondoffer noch is een schuldoffer een brandoffer. De Tanakh beschrijft deze offers als separate offers. Het is dus een kwestie van OF een schuldoffer OF een brandoffer OF een zondoffer. En NIET EN een schuldoffer EN een brandoffer EN een zondoffer.

Een brandoffer moest verbrand worden, dat was nooit gebeurd met Jezus(vrede zij met hem).

Een zondoffer diende voornamelijk enkel voor bepaalde zonden (enkel op Yom Kippur waar de levende bok LEVEND het wildernis ingestuurd werd.) En als een lam werd gebruikt, moest het een vrouwelijke lammetje zijn.

Een schuldoffer diende enkel voor bepaalde zonden en zeker niet voor alle zonden.
———————————————————————————————————-

BONUS
Genesis 22 zegt dat Jezus(vrede zij met hem) niet gekruisigd is
We gaan alle punten bewust negeren die het onmogelijk maken dat het overeenkomt met Jezus(vrede zij met hem), we gaan dingen uit context halen én we gaan ons alléén bewust focussen op punten die het desbetreffende positie bevestigen.

Genesis 22:1-14 : Enige tijd later stelde God Abrahams geloof en gehoorzaamheid op de proef. “Abraham!” riep God. “Ja HERE, hier ben ik”, antwoordde Abraham. 2 “Neem uw enige zoon, Isaäk, van wie u zoveel houdt. Ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer aan Mij. De plaats waar u dat moet doen, zal Ik u wel wijzen.” 3 De volgende morgen hakte Abraham hout voor onder het brandoffer en zadelde zijn ezel. Samen met Isaäk en twee jonge dienaren ging hij op weg naar de plaats, die God had genoemd. 4 Na drie dagen reizen zag Abraham in de verte de plaats, die God hem had gezegd. 5 “Jullie blijven hier bij de ezel”, beval hij de twee dienaren, “ik en de jongen gaan daarheen om te aanbidden. Daarna komen wij hier terug.” 6 Abraham liet Isaäk het hout voor het offervuur dragen en nam zelf het mes en het vuur. Zo liepen zij samen verder. 7 “Vader”, vroeg Isaäk, “we hebben hout en het vuur, maar waar is het lam, dat wij moeten offeren?” 8 “God zal Zelf voor een offerlam zorgen, jongen”, antwoordde Abraham. En weer gingen zij samen verder. 9 Toen zij aankwamen op de plaats, die God Abraham had aangewezen, bouwde Abraham een altaar en stapelde het hout erop, klaar om aan te steken. Toen bond hij Isaäk vast en legde hem op het altaar. 10 Hij pakte het mes en hief zijn arm op voor de dodelijke steek. 11 Op dat moment riep de Engel van de HERE uit de hemel: “Abraham, Abraham!” “Ik luister”, antwoordde Abraham. 12 “Leg het mes maar weg en laat de jongen ongemoeid”, zei de Engel. “Ik weet nu dat God de belangrijkste is in uw leven. Zelfs uw eigen zoon, uw enige, van wie u zoveel houdt, wilde u Mij geven.” 13 Abraham keek rond en zag vlakbij een ram, die met zijn horens in de struiken vastzat. In plaats van zijn zoon offerde hij die ram als een brandoffer op het altaar. 14 Abraham noemde die plaats ‘De HERE voorziet erin’. Daarom wordt ook nu nog gezegd: “Op de berg van de HERE zal Hij voorzien.”

Jezus(vrede zij met hem) moest het houte kruis dragen, net zoals Izaäk(vrede zij met hem) het hout moest dragen. Jezus(vrede zij met hem) was onderweg naar de plaats waar hij normaal gezien ging sterven, net zoals Izaäk(vrede zij met hem) onderweg was naar de plaats waar hij normaal gezien ging sterven. Op het punt dat Izaäk(vrede zij met hem) normaal gezien zou gedood worden kwam Goddelijke Interventie ertussen en werd Izaäk(vrede zij met hem) vervangen, net zoals bij Jezus(vrede zij met hem) die ook vervangen werd door middel van Goddelijke Interventie. Men kan dus niet ontkennen dat Genesis 22 profetische elementen bevat die aangeven dat Jezus(vrede zij met hem) niet gestorven is noch gekruisigd werd.

Nogmaals (!) : Dit is als we dezelfde werkwijze hanteren als de Christelijke groep. Het negeren van punten die ervoor zorgen dat het totaal niet overeenkomt, het nemen van dingen uit context én het doelbewust focussen op punten die het desbetreffende positie bevestigen. Natuurlijk slaat dat nergens op !

Genesis 4:1-2 : 1De mens had gemeenschap met zijn vrouw Eva; zij werd zwanger en bracht Kaïn* ter wereld, en zij sprak: ‘Door de gunst van de HEER heb ik een mannelijk kind voortgebracht.’ 2Vervolgens baarde zij Abel, zijn broer. Abel werd schaapherder en Kaïn landbouwer.

Ik ken een Arabisch gezin waarvan de man Adam en de vrouw Hawa (Eva) heet, en geloof het of niet. Ze hebben 2 zonen die Qabil en Habil heten. Betekent dat nu dat Genesis 4:1-2 een profetische element bevat omtrent dat Arabisch gezin puur omdat het overeenkomt in dit aspect ? Natuurlijk niet. Bovendien is Genesis 4:1-2 ook een (geschiedenis)verhaal en geen profetie !

2 mannen
– 51 jaar – 26 jaar
– Half Nederlandse/Half Indische man – Half Belg/Half Russisch
– Christen is – Moslim is
– 1,82 meter – 1,88 meter
– Weegt 120kg – Weegt 101kg
– Bruin haar – Bruin haar
– Mark – Musa
– Getrouwd – Getrouwd
– 1 zoon en 1 dochter – 2 dochters
– Advocaat (strafrechten) – Advocaat (strafrechten)
Net zoals Mark is Musa halfbloed. Net zoals Mark is Musa religieus. Net zoals Mark is Musa boven de 1m80. Net zoals Mark weegt Musa boven de 100kg. Net zoals Mark heeft Musa bruin haar. Net zoals Mark begint de naam “Musa” met een “M”. Net zoals Mark is Musa getrouwd. Net zoals Mark heeft Musa ook 2 kinderen, en net zoals Mark is Musa ook een advocaat in de strafrecht.

Terwijl ook nog eens volgende dingen genegeerd worden : Mark en Musa zijn allebei halfbloed, dat klopt. Maar Mark is niet half Belg/half Russisch, noch is Musa half Nederlands/half Indisch. Mark en Musa zijn allebei religieus, dat klopt. Maar Mark is geen moslim, noch is Musa een christen. Mark en Musa zijn beiden langer dan 1m80, dat klopt. Maar Mark is niet 1m88 noch is Musa 1m82. Mark en Musa wegen boven de 100kg, dat klopt. Maar Mark weegt niet 101kg noch weegt Musa 120kg. Mark en Musa beginnen allebei met ‘M’, dat klopt. Maar Mark heet niet Musa noch heet Musa Mark. Mark en Musa hebben allebei 2 kinderen, dat klopt. Maar Mark heeft niet 2 dochters noch heeft Musa 1 zoon en 1 dochter.

Dat is hetzelfde alsof je nu het volgende gaat zeggen : “Het leven van Mark is een voorschaduw en bevat profetische elementen over Musa.” puur omdat het in bepaalde aspecten/elementen overeenkomt (waarbij ook nog eens de punten die niet overeenkomen genegeerd worden), dat slaat natuurlijk nergens op. Zo kan je wel een voorschaduw en profetische elementen vinden voor en over iedereen en nog wat.

Het punt is om te laten inzien dat wanneer iets of iemand op een bepaald punt overeenkomt met een bepaald vers of verzen vanuit de Bijbel, dat het zeker niet direct moet betekenen dat het vers van toepassing is op die persoon of personen. Zeker niet als de tekst juist verschilt (niet overeenkomt), en zeker niet als de tekst géén profetie is, maar gewoon een verhaal.

———————————————————————————————————-

Conclusie

We zien dus dat ze zich enkel en alléén focussen op bepaalde punten waarvan zij denken dat het overeenkomt om een illusie te geven dat het wel naar Jezus(vrede zij met hem) moet verwijzen. Ze focussen zich enkel op de aspecten die zouden overeenkomen maar ze negeren bewust de andere aspecten die het onmogelijk maken dat het overeenkomt met Jezus(vrede zij met hem). Het punt is om te laten inzien dat wanneer iemand zich gaat focussen op bepaalde elementen uit een verhaal dat men wel bewijs kan vinden voor iedereen en alle dingen, zoals wij ook aangetoond hebben. Dit allemaal gekoppeld met het feit dat Genesis 22 een (geschiedenis)verhaal. Het is dan ook absurd om van een verhaal ineens een profetie te maken. Enkel vers 14 kan je zien als een verwijzing naar de toekomst, maar zelfs dat hoeft niet eens te slaan op Jezus(vrede zij met hem), zoals aangetoond.

De christenen zijn nogal inconsistent in hun claims, waarbij ze doelbewust een vers citeren, terwijl de context, geen ruimte laat voor een dergelijke interpretatie. Zodoende claimen de evangelisten dat Johannes 13;18, naar psalm 41 vers 9 verwijst, terwijl de context duidelijk aangeeft in vers 5 dat de persoon in kwestie heeft ‘gezondigd’. Gezien het feit dat de christenen claimen dat Jezus ‘zondeloos’ is, zou dit dus nooit op Jezus (vrede zij met hem) kunnen slaan. Als wij dezelfde methodologie dan op de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gaan toepassen, dan dient de context opeens WEL leidend te zijn volgens de christenen. Dit is op z´n zachts gezegd nogal INCONSISTENT!