Home / Tegenstrijdigheden in de Bijbel / De verkeerde verwijzing in Marcus 2;26

De verkeerde verwijzing in Marcus 2;26

In Marcus 2:26 staat het volgende;

25En Hij zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen wat David gedaan heeft, toen de nood drong en hij en die met hem waren, honger kregen? 26[Hoe] hij onder het hogepriesterschap van Abjatar het huis Gods binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft, waarvan niemand mag eten dan de priesters, en hij ze ook aan degenen, die met hem waren, gegeven heeft

Als we echter het Oude Testament gaan raadplegen dan zien we dat niet Abjatar, de hoogpriester was , maar zijn vader Achimelek.

We lezen het volgende in 1 samuel 21;1-7

Toen kwam David te Nob, tot den priester Achimelech; en Achimelech kwam bevende David tegemoet, en hij zeide tot hem: Waarom zijt gij alleen, en geenman met u?

2
En David zeide tot den priester Achimelech: De koning heeft mij een zaak bevolen, en zeide tot mij: Laat niemand iets van de zaak weten, om dewelke ik ugezonden heb, en die ik u geboden heb; den jongelingen nu heb ik de plaats van zulk een te kennen te kennen gegeven.

3
En nu wat is er onder uw hand? Geef mij vijf broden in mijn hand, of wat er gevonden wordt.

4
En de priester antwoordde David, en zeide: Er is geen gemeen brood onder mijn hand; maar er is heilig brood, wanneer zich de jongelingen slechts van devrouw onthouden hebben.

5
David nu antwoordde den priester, en zeide tot hem: Ja trouwens, de vrouw is ons onthouden geweest gisteren en eergisteren, toen ik uitging, en de vaten derjongelingen zijn heilig; en het is enigerwijze gemeen brood, te meer dewijl heden ander in de vaten zal geheiligd worden.

6
Toen gaf de priester hem dat heilige, dewijl er geen brood was dan de toonbroden, die van voor het aangezicht des HEEREN weggenomen waren, dat men erwarm brood legde, ten dage als dat weggenomen werd.

7
Daar was nu een man van de knechten van Saul, te dienzelven dage opgehouden voor het aangezicht des HEEREN, en zijn naam was Doeg, een Edomiet, demachtigste onder de herderen, die Saul had.

 

Abjatar wordt pas hogepriester na de dood van ze vader Achimelek. (samuel 22:20).

We zien dat Matteus en Lucas de verkeerde verwijzing van Marcus niet weergeven.

Volgens de Bijbelcommentatoren kan de verkeerde verwijzing de volgende redenen hebben;

  • 1: het is een toevoeging aan de tekst.
  • 2: het stond verkeerd uit de manuscript waaruit het werd geciteerd.
  • 3: de priesters hadden twee namen. (Elicott’s Commentary)
  • 4; Achimelek was hoogpriester en Abjatar was priester. (Blijkt nergens uit de tekst)
  • 5; de tekst spreekt over de periode van Abjatar, dat hij toen priester was. (Blijkt nergens uit de tekst)

De Cambridge Greek Testament commentary geeft aan dat het om een fout gaat van Marcus en niet Jezus (vrede zij met hem). Wij denken dat dit de juiste interpretatie is gezien het feit dat Matteus en Lucas de verwijzing achterwege laten. (1)

Barnes Notes geeft aan dat het komt doordat de tekst van het Oude Testament tegenstrijdig is. (2)

Ook de Pullpit commentary geeft aan dat er tegenstrijdige tradities zijn binnen de OT, wat betreft de naam van de zoon en de vader. (3)

De Masoretische tekst geeft aan dat 1 kronieken 18;16 staat dat de zoon van Abjatar dat diens naam Abimelech is. (4) Dit zou betekenen dat de zoon drie namen zou hebben namelijk; Abimelech, Abjatar en Achimelech. En niet twee namen zoals enkele Bijbelcommentatoren claimen. Deze optie is dan ook niet realistisch. Ook kerkvader Theophylact geeft aan dat de naam van de hogepriester niet duidelijk is, Achimelech of Abimelech, dit zou betekenen dat hij ook Abjatar heette, wat ons op drie namen brengt. (5)

 

 

 

 

 

 

 

(1) http://m.studylight.org/commentary/mark/2-26.html

(2) http://biblehub.com/commentaries/2_samuel/8-17.htm

(3) ibidem.

(4) MASORETISCH 1 Kronieken 18:16 : 16 And Zadok the son of Ahitub, and Abimelech the son of Abiathar, were priests; and Shavsha was scribe; –> אֲבִימֶלֶךְ –> AVimelekh

SEPTUAGINT 1 Kronieken 18:16 : 18 And Sadoc son of Achitob, and Achimelech son of Abiathar, were the priests; and Susa was the scribe;

(5) Adam Clarke commentary;

http://m.studylight.org/commentary/mark/2-26.html

De kerkvader komt tot de conclusie door de Septuagint;

MASORETISCH 1 Samuël 22:20 : 20 And one of the sons of Ahimelech the son of Ahitub, named Abiathar, escaped, and fled after David. –> אֲחִימֶלֶךְ –> ACHimelekh

SEPTUAGINT 1 Samuël 22:20 : 20 And one son of Abimelech son of Achitob escapes, and his name was Abiathar, and he fled after David.