maandag , 6 april 2020
Home » Paulus en het christendom » Paulus en de ‘andere’ Jezus.

Paulus en de ‘andere’ Jezus.

2 Corinthians 11:4

4 Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht.
5 Want ik acht, dat ik nergens minder in ben geweest dan de uitnemendste apostelen.

Paulus geeft hier aan dat er mensen waren die een ander ‘jezus’ predikten. Tevens geeft hij aan dat hij niet minder is geweest dan de meest exceptionele en geleerde apostelen in het prediken van jezus. Op wie deze tekst van toepassing is wordt niet duidelijk? Bedoelt hij hier enkele apostelen van Jezus die een ander jezus predikten dat weten we niet. Wat echter wel duidelijk is, is het volgende; er waren mensen die een ander jezus predikten dan de jezus van Paulus. Paulus geeft aan dat hij veel meer inzet heeft getoond dan deze mensen die een ander Jezus predikten.

23 Zijn zij dienaars van Christus? (ik spreek onwijs zijnde) ik ben boven hen; in arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doods gevaar menigmaal.

Want Paulus was van mening dat jezus ook een deel van God was. Hieronder neemt hij een vers uit jesajah die van toepassing is op God en gebruikt hem op jezus.

Filippensen 2:5-11

5 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;
6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;
7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;
8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.
9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;
10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.
11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.

Jesajah 45:23

23 Ik heb gezworen bij Mijzelven, er is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan, en het zal niet wederkeren: dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren.

Check Also

paulus en het cristendom

Paulus en het avondmaal

In lucas 22: 19-20 bevat de tekst wat betreft de avondmaal een toevoeging die niet …