Home / Tegenstrijdigheden in de Bijbel / De onzuiverheden uit de Bijbel deel 2

De onzuiverheden uit de Bijbel deel 2

Exodus 32;

2 Aäron nu zeide tot hen: Rukt af de gouden oorsierselen, die in de oren uwer vrouwen, uwer zonen, en uwer dochteren zijn; en brengt ze tot mij.
3 Toen rukte het ganse volk de gouden oorsierselen af, die in hun oren waren; en zij brachten ze tot Aäron.
schilderij van Lucas van Leyden: De aanbidding van het gouden kalf
» meer
4 En hij nam ze uit hun hand, en hij bewierp het met een griffie, en hij maakte een gegoten kalf daaruit. Toen zeiden zij: Dit zijn uw goden, Israël! die u uit Egypteland opgevoerd hebben.
5 Als Aäron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelve; en Aäron riep uit, en zeide: Morgen zal den HEERE een feest zijn!
6 En zij stonden des anderen daags vroeg op, en offerden brandoffer, en brachten dankoffer daartoe; en het volk zat neder om te eten en te drinken; daarna stonden zij op, om te spelen.

In de commentaar van Matthew Henry staat het volgende hierover; “Aaron produced the shape of an ox or calf, giving it some finish with a graving tool. They offered sacrifice to this idol”.

Dus de saint (heilige) van God zoals Aaron wordt genoemd in “wesleys explanatory notes”, maakte de afgodbeelden voor het volk, die als gevolg hiervan de beelden ging aanbeden”. Tevens bouwde Aaron een altaar zodat het volk offers konden uitbrengen voor de afgodbeeld.

We lezen in het oude testament dat Aaron een profeet was van God in exodus 7:7 staat het volgende;

“7 En Mozes was tachtig jaar oud, en Aäron was drie en tachtig jaar oud, toen zij tot Farao spraken.
8 En de HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron, zeggende:”.

Dit is de benadering van het oude testament tegenover profeten, het oude testament levert over dat zelfs profeten kunnen vervallen tot afgoderij.

Daarnaast lezen we in het nieuwe testament dat de apostelen van Jezus (vrede zij met hem), waaronder de voornaamste apostel Petrus, soms hypocriete gedrag vertoond. Terwijl Jezus ,vrede zij met hem, zei dat Petrus de sleutels van het hemelrijk zou dragen, werd hij aangesproken door Paulus op zijn hypocriete gedrag.

Volgens de christenen kunnen de profeten vervallen in afgoderij, tevens kunnen de voornaamste metgezellen van jezus ,vrede zij met hem, de drager van de sleutels van de hemelrijk petrus, hypocriete gedrag vertonen, maar de leerling van Petrus, Marcus kan tijdens het opstellen van zijn geschrift geen van deze karaktereigenschappen dragen? Hij kan geen fouten maken? Alhoewel zijn geschriften vol zitten met geografische fouten, niettemin staat Marcus volgens de christenen boven de apostelen en profeten want die kunnen wel hypocriet zijn en vervallen in afgoderij maar Marcus niet.

Dus de apostelen en profeten kunnen een bepaalde zonde wel begaan maar Marcus, die geen ooggetuige is van jezus kan dat niet?

Bepaalde christengeleerden hebben getracht om de geschil tussen paulus en petrus goed te praten. Zodoende zei Clemens dat het om een ander Petrus ging. Volgens chrysostomos en Hieronymus was het in scene gezet door Petrus en Paulus. Maar Augustinus van hippo verwierp dit. En gaf aan dat de uitleg van Hieronymus een ondermijning zou zijn van de betrouwbaarheid van het geschrift. (1)

 

 

 

 

 

(1) Margaret Mitchell, new testament studies, jaargang 58, aflevering 2.